NAMASKAR MAHA MANTRA

NAMO ARIHANTANAM
NAMO SIDDHANAM
NAMO AYARIYANAM
NAMO UVAJZAYANAM
NAMO LOE SAVV SAHOONAM
ESO PANCH NAMUKKARO
SAVV PAV PPANASANO
MANGALANAM CHA SAVVESIM
PADHAMAM HAVAI MANGALAM 1.

TIKKHUTTO
AYAHINAM
PAYAHINAM
VAN DAM I
NAMAMSAMI
SAKKAREMI
SAMMANEMI
KALLANAM
MANGALAM
DEVYAM
CHEIYAM
PAJJUVASAMI
MATTHAENAM
VANDAMI 2

IRIYA-VAHIYA(ALOCHANA)

ICHCHHAMI
PADIKKAMIUM
IRIYAVAHIYAE
VIRAHANAE
GAMNAGAMNE
PANKKAMNE
BEEYKKAMNE
HARIYKKAMNE
OSAUTTING
PANAGDAG
MATTEE
MAKKADA
SANTANA
SANKAMANE
JE, ME JEEVA
VIRAHIYA
EGINDIYA
BEINDIYA
TEINDIYA
CHAURINDIYA
PANCHINDIA
ABHI-HAYA
VATTIYA
LESIYA
SANGHAIYA
SANGHATTIYA
PARIYAVIYA
KILAMIYA
UDDAVIYA
THANAO
THANAM
SANKAMIYA
JEEVIYAO
VAVAROVIYA
TASS MICHCHHA MI
DUKKADAM 3.

TASS UTTAREE KARNENAM

TASS
UTTAREE
KARNENAM
PAYACHCHHITT
KARNENAM
VISOHEE
KARNENAM
VISALLEE
KARNENAM
PAVANAM
KAMMANAM
NIGGHAYANTTHAE
THAMI
KAUSSAGGAM
ANNATTH
US-SIENAM
NEES-SIENAM
KHASIENAM
CHHIENAM
JAMBHAIENAM
UDDU-ENAM
VAY-NISAGGENAM
BHAMALIE
PITT-MUCHCHHAE
SUHUMEHIM
ANG-SANCHALEHIM
SUHUMEHIM
KHELSANCHALEHIM
SUHUMEHIM
DITTHI- SANCHALEHIM
EV-MAIEHIM
AGAREHIM
ABHAGGO
AVIRAHIO
HUJJ ME
KAUSSAGGO
JAV
ARIHANTANAM
BHAGVANTANAM
NAMOKKARENAM
NA PAREMI
TAV
KAYAM
THANENAM
MONENAM
ZANENAM
APPANAM
VOSIRAMI 4.

LOGASS (CHAUVEESANTHO)

LOGASS
UJJOY-GARE
DHAMM-TITHA-YARE
JINE
ARIHANTE
KITTAISSAM
CHAUVVEESAM PI  
KEVLEE
USABH
MAJIYAM CHA
VANDE
SAMBHAV
MABHINANDANAM
CHA
SUMAIM CHA
PAUMAPPAHAM
SUPASAM
JINAM CHA
CHANDAPPAHAM
VANDE
SUVIHIM CHA
PUPFA-DANTAM
SEEYAL
SIJJANSAM
VASU-PUJJAM CHA
VIMAL
MANANTAM CHA
JINAM
DHAMMAM
SANTIM CHA
VANDAMI
KUNTHUM
ARAM CHA
MALLIM
VANDE
MUNI-SUVVAYAM
NAMI-JINAM  CHA
VANDAMI RITTHA
NEMIM
PASAM TAH
VADDHAMANAM
CHA
EVAM MAE
ABHITTHUYA
VIHUY-RAY-MALA
PAHEEN JAR MARNA
CHAUVVE SAM PI
JIN-VARA
TITTHAYARA ME
PASEEYANTU
KITTIY
VANDIY
MAHIYA
JEE
LOGASS
UTTAMA
SIDDHA
ARUGG
BOHI-LABHAM
SAMAHI-VAR-MUTTAMAM DINTU

CHANDESU
NIMMAL-YARA
AICH-CHESU AHIYAM
PAYASYARA
SAGAR-VAR
GAMBHEERA
SIDDHA !
SIDDHIM
MAM DISANTU  5
.

KAREMI BHANTE

DRAVYA THAKEE
SAVAJJ JOG
SEVAVANA
PACHCHAK KHAN
KSHETRA THAKEE
AKHA LOK PRAMANE
KAL THAKEE
BE GHADEE SUDHEE
UPARANT NA PALU, TYA SUDHEE
BHAV THAKEE
ATH KOTIE
UPAYOG SAHIT
PACHCHAKKHAN
KAREMI BANTE !
SAMAIYAM
SAVAJJAMJOGAM
PACHCHAKKHAMI
JAV NIYAMAM
PAJJUVASAMI
DUVIHAMTIVIHENAM
NA KAREMI
NA KARVEMI
MANSA VAYSA
KAYSA
KARANTAMPI
NANUJANAMI
VAYSA KAYSA
TASS
BHANTE
PADIKKA MAMI
NINDAMI
GARIHAMI
APPANAM
VOSIRAMI   6.

 PAHELU NAMUTTHUNAM

PAHELU
NAMUTTHUNAM
SHREE ANANTA
SIDDH
BHAGVANTONE
KARU CHHU
NAMUTTHUNAM
ARIHANTANAM
BHAGVANTANAM
AI-GARANAM
TITTHA-YARANAM
SAYAM-SAMBUDDHANAM
PURISUTTAMANAM
PURIS-SEEHANAM
PURIS-VAR-PUNDARIYANAM
PURIS-VAR-GANDHA-HATTHEENAM
LOGUTTAMANAM
LOG-NAHANAM
LOG-HIYANAM
LOG-PPAIVANAM
LOG-PPAJJOY-GARANAM
ABHAY-DAYANAM
CHAKKHU-DAYANAM
MAGG-DAYANAM
SARAN-DAYANAM
JEEV-DAYANAM
BOHI-DAYANAM
DHAMM-DAYANAM
DHAMM-DESAYANAM
DHAMM-NAYAGANAM
DHAM-SARAHEENAM
DHAMM-VAR-CHAURANT
CHAKKA-VATTEENAM
DEEVO-TANAM
SARAN-GAI-PAITTHANAM
APPADIHAY-VAR
NAN-DANSAN
DHARANAM
VIYATTA-CHHAUMANAM

JINANAM
JAVAYANAM
TINNANAM
TARAYANAM
BUDDHANAM
BOHAYANAM
MUTTANAM
MOYAGANAM
SAVVNNOONAM
SAVV-DARISEENAM
SIV
MAYAL
MAROOY
MANANT
MAKKHAY
MAVVABAH
MAPUNARAVINTTI
SIDDHI-GAI-NAM-DHEYAM
THANAM-SAMPATTANAM
NAMO-SIDDHANAM
NAMO JIY-BHAYANAM

 
BIJU NAMUTTHANAM

BIJU NAMUTTHANAM 
SHREE ARIHANT  
BHAGVANTO NE  
KARU CHU
NAMUTHUNAM
ARIHANTANAM
BHAGVANTANAM
JAV THANAM
SAMPAVIU
KAMANAM
NAMO JINANAM
JIV BHAYANAM
 

TRIJU NAMUTTHANAM

TRIJU NAMUTTHANAM
ACHARYA
BHAGAVANT NE
KARU CHU.
NAMOTTHUNAM
MAM DHAAM
AYARIYASAS
MAM DHAM
UAVADESIYASS
SIV
MAYAL
MARUAY
MANAT
MAKHAY
MAWABHAHA
MAYUNRAVANTI
SIDDHIGAYE
NAMDHAY
THANAM
SAMAYARISAVVA
SAMPAVIKAMASS
NAMO AYARIYASS
ARUGG
BOHI-LABHAM
SAMAHI-VAR-MUTTAMAM DINTU
CHANDESU
NIMMAL-YARA
AICH-CHESU AHIYAM
PAYASYARA
SAGAR-VAR
GAMBHEERA
SIDDHA !
SIDDHIM
MAM DISANTU  5.

KAREMI BHANTE

DRAVYA THAKEE
SAVAJJ JOG
SEVAVANA
PACHCHAK KHAN
KSHETRA THAKEE
AKHA LOK PRAMANE
KAL THAKEE
BE GHADEE SUDHEE
UPARANT NA PALU,
TYA SUDHEE
BHAV THAKEE
ATH KOTIE
UPAYOG SAHIT
PACHCHAKKHAN
KAREMI BANTE !
SAMAIYAM
SAVAJJAMJOGAM
PACHCHAKKHAMI
JAV NIYAMAM
PAJJUVASAMI
DUVIHAMTIVIHENAM
NA KAREMI
NA KARVEMI
MANSA VAYSA
KAYSA
KARANTAMPI
NANUJANAMI
VAYSA KAYSA
TASS
BHANTE
PADIKKA MAMI
NINDAMI
GARIHAMI
APPANAM
VOSIRAMI   6.
 
PAHELU NAMUTTHUNAM

PAHELU
NAMUTTHUNAM
SHREE ANANTA
SIDDH
BHAGVANTONE
KARU CHHU
NAMUTTHUNAM
ARIHANTANAM
BHAGVANTANAM

AI-GARANAM
TITTHA-YARANAM
SAYAM-SAMBUDDHANAM
PURISUTTAMANAM
PURIS-SEEHANAM
PURIS-VAR-PUNDARIYANAM
PURIS-VAR-GANDHA-HATTHEENAM
LOGUTTAMANAM
LOG-NAHANAM
LOG-HIYANAM
LOG-PPAIVANAM
LOG-PPAJJOY-GARANAM
ABHAY-DAYANAM
CHAKKHU-DAYANAM
MAGG-DAYANAM
SARAN-DAYANAM
JEEV-DAYANAM
BOHI-DAYANAM
DHAMM-DAYANAM
DHAMM-DESAYANAM
DHAMM-NAYAGANAM
DHAM-SARAHEENAM
DHAMM-VAR-CHAURANT
CHAKKA-VATTEENAM
DEEVO-TANAM
SARAN-GAI-PAITTHANAM
APPADIHAY-VAR
NAN-DANSAN
DHARANAM
VIYATTA-CHHAUMANAM
JINANAM
JAVAYANAM
TINNANAM
TARAYANAM
BUDDHANAM
BOHAYANAM
MUTTANAM
MOYAGANAM
SAVVNNOONAM
SAVV-DARISEENAM
SIV
MAYAL
MAROOY
MANANT
MAKKHAY
MAVVABAH         
MAPUNARAVINTTI   
SIDDHI-GAI-NAM-DHEYAM        
THANAM-SAMPATTANAM  
NAMO-SIDDHANAM   
NAMO JIY-BHAYANAM 

 
BIJU NAMUTTHANAM

BIJU NAMUTTHANAM 
SHREE ARIHANT  
BHAGVANTO NE  
KARU CHU.     
NAMUTHUNAM       
ARIHANTANAM   
BHAGVANTANAM  
JAV THANAM     
SAMPAVIU
KAMANAM
NAMO JINANAM
JIV BHAYANAM

 
TRIJU NAMUTTHANAM

TRIJU NAMUTTHANAM
ACHARYA
BHAGAVANT NE
KARU CHU.
NAMOTTHUNAM
MAM DHAAM
AYARIYASAS
MAM DHAM
UAVADESIYASS
SIV,
MAYAL
MARUAY
MANAT
MAKHAY
MAWABHAHA
MAYUNRAVANTI
SIDDHIGAYE
NAMDHAY
THANAM
SAMAYARISAVVA
SAMPAVIKAMASS
NAMO AYARIYASS
SAMAYIKMA-KANO,
MATRA, MEENDU
PAD, AKSHAR,
OCHHU ADHIK KE
VIPAREET
BHANAYU HOY TO
ANANTA SIDDH,
KEVLI
GURU ATMA NEE
SAKSHEEYE
TASS MICHCHHA MI
DUKKADAM 8.


  20 VIHARMAN TIRTHANKAR

    1 Shri Simandhar Swami

 
2 Shri Yugmandhar Swimi

 
3 Shri Bahu Swami

 
4 Shri Subahu Swami

 
5 Shri Sujatnath Swami
 
6 Shri Swayamprabh Swami

 
7 Shri Rushbhanan Swami

 
8 Shri Anantvirya Swami

 
9 Shri Soorprabh Swami

10 Shri Vishalprabh Swami

11 Shri VajradharSwami

12 Shri Chandranan Swami

13 Shri Chandrabahu Swami

14Shri Bhujangdev Swami

15 Shri Ishwar Swami

16 Shri Nemishwar Swami

17 Shri Veersen Swami   

18 Shri Matabhadra Swami

19 Shri Devjas Swami

20 Shri Ajitvirya swami.


 
TEERTHANKARAS NAMES.

  1   Shri Rushabhdev Swami.

  2   Shri Ajitnath Swami.

  3   Shri Sambhav nath Swami.

  4   Shri Abhinandnath Swami.

  5   Shri Sumatinath Swami.

  6   Shri Padmaprabh Swami.

  7   Shri Suparshwanath Swami

  8   Shri Chandraprabh Swami

  9   Shri Suvidhinath Swami

10   Shri Sheetalnath swami.

11   Shri Shreyanath Swami

12   Shri Vaasupoojya Swami

13   Shri Vimalnath Swami

14   Shri Anantnath Swami

15   Shri DharmanathSwami

16   Shri Shantinath Swami

17   Shri Kunthunath Swami

18   Shri Arnath Swami

19   Shri Mallinath Swami

20   Shri Munisuvrat Swami

21   Shri Naminath Swami

22   Shri Neminath Swami

23   Shri Parshvanath Swami

24   Shri Mahaveer Swami

 
MAYTRIBHAVNU PAVITRA JHARNOO

Maytribhavnu Pavitra Jharnoo,
Mujh Haiyama Vahya Kare
Subh Thao Aa Sakal Viswanu Avi, Bhavna Nitya
Rahe.

Gunthi Bharela Gunijan Dekhi,
Haiyu Maru Nrutya Rahe,
AySanatona Charankamalma,
Mujh Jeevannu Adharya Rahe
Din Krurne Dharmavihona,
Dekhi Dilma Dard Rahe,
Karunbhini Ankhomathi
Ashruno Subh Stotra Vahe,
Marg Bhulela Jeevanpathikne,
Marg Chindhva Oobho Rahoo,
Kare Upeksha Ay Margni,
Toyae Samta Chitt Dharu.
Vir Prabhuni Dharmabhavna,
Haiye Sau Manav Lave,
Ver Jherna Pap Tyajine,
Mangal Geeto A Gaave.

 
11  GANADHARONANAM

  1.  Indrabhuti

  2.  Agnibhuti

  3.  Vayubhuti

  4.  Vyakt

  5.  Sudharma Swami

  6.  Mandit

  7.  Mauryaputra

  8.  Akampit

  9.  Achalabhrata

10.  Metary

11.  Prabhas

 

16  SATIONA NAM

  1.    Brahmee

  2.    Sundaree

  3.    Chandanabala

  4.    Rajemati

  5.    Draupadi

  6.    Kaushalyi

  7.    Mrugavatee

  8.    Sulasa

  9.    Seeta

10.    Kunta

11.    Damayantee

12.    Shivadevee

13.    Subhadra

14.    Chelana

15.    Prabhavatee

16.    Padmavatee