Jain Tirthankars 
 
1st Rishabhdev   
To24th Mahavir Swami-599 b.c.
 
After Mahavir
I - Svetambar
-
1st b.c.
 
II - Digambar
-
1st b.c.
 
I )  Svetambar: -
 
Murtipujaka:  
 
Smaller Gaccha-11th Century
Kharatara Gaccha-11th Century
Tapa Gaccha-1228 Year
 
Stanakvasi's:         15th Century
 
Terapanthis-18th Century
Navterapanthis-20th Century
Kaui Pantha-20th Century
Kanjiswami Pantha-20th Century
 
Digambar:
 
Tarapanthis-16th Century
Bisapanthis-17th Century
Terapanthis-17th Century
 
JAIN SECTS
 

1)       DASHASHRIMALI STHANAKVASI.

2)       DASHASHRIMALI DERAVASI.

3)       VISHASHRIMALI DERAVASI.

4)       VISHASHRIMALI STHANAKVASI.

5)       GHOGHARI VISHASHRIMALI THANAKVASI.

6)       GHOGHARI DASHASHRIMALI THANAKVASI.

7)       GHOGHARI DASHASHRIMALI DERAVASI.

8)       GHOGHARI VISHASHRIMALI DERAVASI.

9)       JHALAWADI VISHASHRIMALI DERAVASI.

10)     JHALAWADI VISHASHRIMALI STHANAKVASI. 

11)     JHALAWADI DASHASHRIMALI STHANAKVASI. 

12)     JHALAWADI DASHASHRIMALI DERAVASI. 

13)     SORATH VISHASHRIMALI. 

14)     KUTCHI DASHA OSWAL. 

15)     KUTCHI VISHA OSWAL.

16)     VISHA OSWAL.

17)     VISHA PORWAD.

18)     DIGAMBAR MUMUKSH.

19)     DASHA PORWAD.

20)     TERA PANTHI

21)     SORATH DASHSHRIMALI

22)     HALARI VISHASHRIMALI STHANAKVASI.

23)     HALARI VISHASHRIMALI DERAVASI

24)     HALARI DASHASHRIMALI DERAVASI.

25)     HALARI DASHASHRIMALI STHANAKVASI.

26)     VISHA MEWADA DIGAMBAR.

27)     NARSINHAPURA DIGAMBAR.

28)     PALANPURI.

29)     DASHASHRIMALI BETALIS.

30)     MACHCHHUKANTHA DASHASHRIMALI.

31)     MANGAROLI.