Jain Dharamshalas

  
Bhattarak Ji Ki Nasiya
Seth BanjiTholia Dharmashala, Jaipur
Dharmshala Bakshi Ji
Tank Dharmshala
Khajanchi Ji Ki Nasiya
Khajanchi Ji Ki Dharmashala
Shivji Godha Ji Ki Nasiya
Vijay Pandya Ki Nasiya
Back